در صفحه 50 کتاب Fluid therapy for veterinary technicians and nurses نکته جالب توجهی در مورد مدت زمان باقی ماندن ماتتر یا به اصطلاح عامیانه آنژیو در داخل رگ سگ و گربه نوشته شده است.

"بسیاری از کلینسین ها برای تعویض کاتتر زمان 72 ساعت را مناسب میدانند. با این وجود نشان داده شده این کاتتر ها میتواتند در رگ برای 7 روز بدون هیچ مشکلی قرار داشته باشند.(Mathews and brooks 1996)"

پس به نظر میرسه که وسواسی که برای تعویض هر 3 روز یکبار آنژیو به کار میره ،زیاد توجیه پذیر نیست و تا یک هفته میتوان در صورت باز بودن و رعایت جنبه ای بهداشتی از کاتتر استفاده نمود و احتیاج به تعویض رگ نمیباشد.